تضاد CONFLICT

  ? تضاد به معنای ستیز و کشمکش بر سر ارزش ها یا دعاوی مربوط به منزلت، قدرت و منافع کمیاب است.ستیزی که در آن طرفین فقط در پی کسب ارزش های مطلوب خویش نیستند بلکه می خواهند رقیبان خود را بی اثر کنند یا به آن ها صدمه بزنند و یا حذف شان کنند.تضاد […]

ادامه مطلب »