درهای چرخان

درهای چرخان: حضور همزمان در بخش های دولتی (قانونگزاری) و خصوصی جهت کسب درآمد. یکی از مظاهر فساد و تعارض منافع. @EmadibaygiGleam

ادامه مطلب »