مسابقه خر سواری- مسابقه اسب سواری

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه خرسواری برگزار نمی شود؟ پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا […]

ادامه مطلب »