آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی

سوگواران تو امروز خموشند همه که دهان های وقاحت به خروشند همه?? گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه?? آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی روزها شحنه و شب ، باده فروشند همه?? باغ را این تب روحی به کجا برد که باز […]

ادامه مطلب »