آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی

سوگواران تو امروز خموشند همه که دهان های وقاحت به خروشند همه🌟🌟 گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه🌟🌟 آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی روزها شحنه و شب ، باده فروشند همه🌟🌟 باغ را این تب روحی به کجا برد که باز […]

ادامه مطلب »