پیش نویس لایحه شفافیت: آنچه ماده ۱۱۲ ندارد!

🌀 پیش نویس لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده‌است. مهمترین عناوین لایحه: 🌟 شفافیت سازمانی، 🌟شفافیت اطلاعاتی، 🌟شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، 🌟شفافیت مسافرتهای خارجی، 🌟گزارشگری فساد، 🌟الزامات شفافیت در حوزه های خاص، 🌟 شفافیت سیاسی، 🌟شفافیت اقتصادی، 🌟شفافیت فرهنگی، 🌟شفافیت اجتماعی، 🌟شفافیت اداری، 🌟 شفافیت قضایی و […]

ادامه مطلب »