پیش نویس لایحه شفافیت: آنچه ماده ۱۱۲ ندارد!

? پیش نویس لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده‌است. مهمترین عناوین لایحه: ? شفافیت سازمانی، ?شفافیت اطلاعاتی، ?شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، ?شفافیت مسافرتهای خارجی، ?گزارشگری فساد، ?الزامات شفافیت در حوزه های خاص، ? شفافیت سیاسی، ?شفافیت اقتصادی، ?شفافیت فرهنگی، ?شفافیت اجتماعی، ?شفافیت اداری، ? شفافیت قضایی و […]

ادامه مطلب »