دوست شدن و از پیوند رها شدن

سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکل است (سعدی، غزلیات) سعدی دوست شدن با آدمیان را آسان می‌داند اما قطع دوستی را کاری سخت می‌شمارد. این امر جنبهٔ روانشناختی نیز دارد و آن اینکه آدمی وقتی به شرایطی عادت کرد به سختی می‌تواند از آن دست […]

ادامه مطلب »