چرا از منظر زیست-عصب شناختی به دو مجلس نیاز داریم؟

  مجتبی عمادی- دانشگاه شهرکرد   دستگاه عصبی مرکزی از دو بخش تشکیل شده است: مغز که نقش مهمی در کنترل بسیاری از اعمال بدن، از جمله آگاهی، حرکات، احساسات، افکار، گفتار و حافظه ایفا می کند؛ و نخاع  که به قسمتی از مغز به نام ساقه مغز متصل می شود و در کانال نخاعی […]

ادامه مطلب »