رتبه ۱۰۴ ایران در شاخص سرمایه انسانی ۲۰۱۷

گزارش سرمایه انسانی ۲۰۱۷ ، “سرمایه انسانی” را به عنوان دانش و مهارتی تعریف می کند که افراد در اختیار دارند به طوریکه آنها را قادر می سازد تا در نظام اقتصادی جهانی ارزش ایجاد کنند. این شاخص با هدف تعمیم مفاهیم کلیدی و ارائه ابزار عملی برای سیاست گذاران و رهبران کسب و کار […]

ادامه مطلب »