شاردن و کاهش ارزش پول در دوران صفوی

“برای نخستین بار من در سال ۱۶۶۵ در دوره ی شاه عباس ثانی وارد ایران شدم و برای آخرین بار به سال ۱۶۷۷ در عهد شاه سلیمان فرزند وی از این کشور خارج شدم. فقط در فاصله کوتاه دوازده ساله از آن زمان تا این دوران ثروت ملت چنان می نمود که یک نیمه تقلیل […]

ادامه مطلب »