«نگاهی به طرح تحول سلامت از اجرا تا به امروز»

مزدک دانشور در نشست «نگاهی به طرح تحول سلامت از اجرا تا به امروز» طرحی که جامعه در آن مشارکت نداشته باشد، محکوم به شکست است ? متاسفانه وزارت بهداشت یکی از قلعه‌های نفوذناپذیر برای تحقیق و پژوهش است. ?فرض بسیاری از ما این است که «سلامت» همان «بهداشت و درمان» است. ولی بر اساس […]

ادامه مطلب »