ازدواج نابرابر

ازدواج نابرابر؛ واسیلی پوکیروف (۱۸۳۲-۱۸۹۰)- نمادی از نابرابری، بی عدالتی و بوروکراسی فاسد در روسیه قرن نوزدهم. خود نقاش به صورت دست به سینه در منتهی الیه سمت راست ایستاده است.///The Unequal Marriage by Vasily Pukirev/////?????@EmadibaygiGleam/////////??  

ادامه مطلب »