موگابه و روز معلم

موگابه و روز معلم مجتبی عمادی ?ژانویه ۲۰۰۰، حراره، زیمباوه: فالوت چاواوا، مجری مراسم، مسئول بیرون کشیدن بلیط های برنده در مسابقه بخت آزمایی ملی بود؛ مسابقه ای که از سوی شرکت بانکی زیمباوه (زیمبانک) برگزار می شد. بخشی از این بانک در مالکیت دولت بود. تمامی مشتریانی که طی دسامبر ۱۹۹۹، پنج هزار دلار […]

ادامه مطلب »