آیا می توان نابرابری های افقی را برطرف کرد؟

???????? نابرابری های افقی، نابرابری بین گروه هایی با هویت های متفاوت مانند سیاه پوستان و سفید پوستان، زنان و مردان، مسلمانان و هندوها یا حوتثی ها و توتثی ها است. چنین نابرابری ها ناعادلانه و ناراحت کننده هستند. هنگامی که نابرابری های افقی شدید باشند، می تواند منجر به خشونت شود. این نابرابری ها […]

ادامه مطلب »