ضرورت اصلاح ساختارها در نظام اداری ایران

این مقاله (پیوست) به قلم آقای دکتر علی نقی مشایخی و در هفته نامه تجارت فردا به چاپ رسیده است و به صورت جامع نقش بخش های مختلف اداری دولت را در کاهش سطح رفاه و رشد اقتصادی و افزایش تورم نشان داده است و راهکارهایی منجمله بازطراحی وزارتخانه ها و تعیین وظایف شفاف برای […]

ادامه مطلب »