به یادبود صد سالگی نلسون ماندلا

? فقر یک تصادف نیست. مانند برده داری و آپارتاید، ساخته دست انسان است و توسط عملکرد خود ما می تواند مرتفع شود. ? غلبه بر فقر یک ژست دستگیری از فقرا نیست، عین عدالت است. ? من هرگز نباخته ام؛ بلکه برنده شده ام یا یاد گرفته ام. ? عمل بدون چشم انداز فقط […]

ادامه مطلب »