به یادبود صد سالگی نلسون ماندلا

🌟 فقر یک تصادف نیست. مانند برده داری و آپارتاید، ساخته دست انسان است و توسط عملکرد خود ما می تواند مرتفع شود. 🌟 غلبه بر فقر یک ژست دستگیری از فقرا نیست، عین عدالت است. 🌟 من هرگز نباخته ام؛ بلکه برنده شده ام یا یاد گرفته ام. 🌟 عمل بدون چشم انداز فقط […]

ادامه مطلب »