آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي مراکز آموزش عالي: از آباد شهر تهران تا آرمان شهر شارستان

نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در پيشبرد، تقويت و بهبود رشد اقتصادي کشورها و ارايه خدمات بر کسي پوشيده نيست؛ به خصوص که در سالهاي اخير با توجه به ضرورت چرخش کارآفرينانه در مراکز آموزش عالي بر اهميت بنيادين اين نقش افزوده شده است. در دانشگاه کارآفرين، رشد و تجاري سازي، بازاريابي فناوري و […]

ادامه مطلب »