“دانش توانا، اقتصاد دانا و رونق مانا”

مطلب را با بيت” توانا بود هر كه دانا بود” شروع مي نمايم. كشور ما با داشتن چهار و نيم مليون دانشجو، كه هشت صد هزار نفر از آنها دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري هستند، حدود هشتاد هزار نفر عضو هيات علمي، بيش از ده مليون دانش آموخته با تحصيلات عالي، انتشار سالانه حدود يك […]

ادامه مطلب »