قاعده های خودساخته Heuristics) ۱)

مجتبی عمادی پژوهشگران دریافته اند که انسانها در تصمیم گیری های خود بر استراتژی های ساده کننده و قواعد سرانگشتی تکیه می کنند. به این استراتژی های ساده کننده، قاعده های خود ساخته گفته می شود. این قاعده ها، به عنوان مکانیسمی برای مواجهه با محیط پیچیده ای که پیرامون تصمیم های ما قرار دارد […]

ادامه مطلب »