وزیرآینده بهداشت ودرمان وسه راهکار پیش رو//عنوان سرمقاله روزنامه همشهری به قلم محسن ایزدخواه

اهداف و مسئولیت‌های وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همانطور که از نامگذاری آن پیداست در ۳حوزه آموزش، بهداشت و درمان تعریف شده است که در طول حداقل ۳دهه گذشته تمام تلاش‌های این وزارتخانه معطوف به این حوزه‌ها بوده است.
در مجموع می‌توان عملکرد این وزارتخانه را پس از پیروزی انقلاب اسلامی مثبت ارزیابی کرد، با این حال هم‌اکنون این وزارتخانه مهم و کلیدی با چند تلاش و ضرورت تغییر در ساختار‌ها و تجدید نظر درراهبردها و استراتژی‌ها روبه‌رو است که وزیر جدید این وزارتخانه می‌تواند این توصیه‌ها را راهنمای عمل خود
قرار دهد:
۱-انتزاع دانشگاه‌های علوم پزشکی از این وزارتخانه‌ها؛ ۲- سلامت محوری به جای درمان محوری اولویت قرار گیرد؛ ۳- چالش‌های طرح تحول سلامت.
@EmadibaygiGleam

https://telegra.ph/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-01-06