@EmadibaygiGleam
?تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت
?سهیلا رجایی (پژوهشگر حوزه سلامت)

✅ تعارض منافع (conflict of interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که فرد یا افراد در مسئولیت و جایگاهی واجد اعتبار قرار داشته و از دیدگاه عموم جامعه فردی مورد اعتماد محسوب می‌شود و از سوی دیگر خود دارای منافعی (فردی، گروهی) متفاوت و در تقابل و تعارض با جایگاه و مسئولیت خود است. به بیان دیگر قرار گرفتن فرد در شرایطی که میان تعهدات و منافع شخصی وی تضاد ایجاد شود. به این رخداد در علم مدیریت، تعارض منافع گفته می‌شود.

✅شکل ساختار مالی موجود در نظام سلامت و به دنبال آن شیوه‌ی دسترسی به خدمات موجب ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده است که از جمله‌ی آن می‌توان تعارض منافع در نظام سلامت را نام برد. ظهور و بروز روابط مختلف اقتصادی به دنبال ساختار نظام مالی موجود در سیستم سلامت، سبب جلب توجه برخی از ذینفعان موجود در این نظام گشته و تمایل آن ها به کسب منافع و درآمدی بیشتر، خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای و شغلی را افزایش دهد که سبب ایجاد چالشی آسیب‌زننده تحت عنوان تعارض منافع خواهد شد.
@EmadibaygiGleam
✅اصلی‌ترین نظام پرداخت در حوزه سلامت ما، روش پرداخت به ازای خدمت (fee for service) است که طبق شواهد، این روش اقتصادی سبب افزایش هزینه های سلامت شده و با این روش نمی‌توان مدیریتی معقول بر هزینه‌ها داشت. در واقع درصد بزرگی از هزینه‌های سلامت را مردم (private payment) پرداخت می کنند. در کشورهای دیگر اگرچه ممکن است درصد پرداخت مردم زیاد باشد ولی درصد زیادی از این مقدار پرداختی بصورت حق بیمه (credit payment) داده شده و پرداخت مستقیم (direct payment) در هنگام دریافت خدمت حدود ۱۰ تا ۲۰٪ است. ولی در کشور ما ۴۰ تا ۵۰٪ هزینه‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود که بخش عمده‌ای از آن بصورت پرداخت مستقیم هنگام دریافت خدمت صورت می‌پذیرد.

? متن کامل مقاله در لینک زیر:
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182279